İkinci Elde Garanti

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

(“ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az lise mezunu olması,
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
  4. Konkordato ilan etmemiş olması,
  5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.

(2) Ekspertiz raporunda asgari olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilir.

(3) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertizraporu alınması zorunlu değildir.

(4) Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir ve beş yıl süre ile saklanır.”

“(6) Bakanlık, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertizhizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan diğer ikinci el motorlu kara taşıtı türlerini, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek işletmelerde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyenlerin sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde garanti ve ayıplı mal” şeklinde,  birinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir.”

“(3) Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan ikinci el otomobil ve arazi taşıtının işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil ve arazi taşıtının teslim alındığına dair bir belge düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İkinci el otomobil ve arazi taşıtını teslim edenin adı, soyadı ve imzası.

b) İkinci el otomobil ve arazi taşıtını teslim alanın adı, soyadı ve imzası.

c) İkinci el otomobil ve arazi taşıtına ilişkin şikâyet ve talepler.

ç) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının markası ve modeli.

d) Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil ve arazi taşıtına benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt.

e) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi.”

“(6) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobil ve arazi taşıtları hakkında bu madde uygulanmaz.

(7) Bakanlık, garanti kapsamına giren diğer ikinci el motorlu kara taşıtı türleri ile garantiye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(8) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümleri ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci el otomobil ve arazi taşıtının satışında aşağıdaki parça, durum, işlem ve arızalar garanti kapsamı dışındadır:

a) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki otomobil ve arazi taşıtları.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ikinci el motorlu kara taşıtı” ibaresi “ikinci el otomobil ve arazi taşıtı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“b) 14 üncü maddesi 1/4/2019 tarihinde,

c) Geçici 1 inci maddesi, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

ç) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

NOT: YÖNETMELİK HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ.

 
#