Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : OTONOMİ WEB A.Ş. (“OTONOMİ”) Saracalar Mahallesi, Özal Bulvarı, Esenboğa Yolu No:351, 06750 Akyurt/Ankara

Biz, OTONOMİ olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kanuna uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu metin kaleme alınmıştır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyadı, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, ilanınızda yayınladığınız adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, ödeme işlemleri için tarafımıza ilettiğiniz banka hesap bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

OTONOMİ, internet alanında kullanıcılara en iyi hizmet verebilmek için üstün bir gayret ile çalışmakta, kullanıcılara ait bilgilerin gizliliğin korunması için mümkün olan en üst seviyede güvenlik önlemlerini almaktadır.

OTONOMİ, işbu Aydınlatma Metninde yer alan hükümleri dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak ve yayımlandığı anda geçerli olmak suretiyle güncelleyebilme ve değiştirebilme hakkında sahiptir.

1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi :

“Kişisel veri” ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” : Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler ile doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri. Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları ile müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi verileri içermektedir.

Otonomi.com için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Şirketimiz ilgili birimleri ile diğer İştirakleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz; internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri :

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninin amacı, OTONOMİ WEB A.Ş. (OTONOMİ) tarafından yönetilmekte olan https:/www.otonomi.com/ adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanununun 10. maddesi ile getirilen düzenleme gereğince aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir :

 • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi
 • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması
 • Şikayetlerinizin takibi ve giderilmesi
 • Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, www.otonomi.com`un ve iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi
 • Size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi
 • Memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi

3.Kişisel verilerinizin aktarılması ve paylaşılması :

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimize KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek ve yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, Kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşabilecektir.

4.Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği :

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

OTONOMİ, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız :

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla ;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı talebinizi “Saracalar Mahallesi, Özal Bulvarı, Esenboğa Yolu No:351, 06750 Akyurt/Ankara” adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

OTONOMİ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, OTONOMİ’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde OTONOMİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 
#